Baikal – własny kalendarz z listą ToDo (CalDav) oraz książka adresowa (CardDav)

Własny serwer usługi CalDav oraz CardDav może w bardzo łatwy sposób pomóc stworzyć nam platformę synchronizacji kalendarzy i kontaktów pomiędzy urządzeniami takimi jak smartphone oraz usługami typu webmail.

Pobierzmy najnowszą wersję baikal ze strony: http://baikal-server.com/  i rozpakujemy do katalogu np. /var/www/dav.example.com

wget http://baikal-server.com/get/baikal-regular-0.2.7.tgz

Następnie rozpakowujemy

tar zxvf baikal-regular-0.2.7.tgz

Przenosimy pliki do katalogu /var/www/dav.example.com

mv baikal-regular /var/www/dav.example.com

Utworzmy plik vhost dla Apache

# vim /etc/apache2/sites-available/dav.example.com.conf 
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/dav.example.com/html
  ServerName dav.example.com

  RewriteEngine On
  RewriteRule /.well-known/carddav /card.php [R,L]
  RewriteRule /.well-known/caldav /cal.php [R,L]

  <Directory "/var/www/dav.example.com/html">
    Options None
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
  </Directory>
</VirtualHost>

lub bardziej zaawansowany plik z SSL (razem z Let’sEncrypt) + php5_fastcgi zgodny z:

# php5_fastcgi + ssl baikal config file
<Directory /var/www/dav.example.com>
    AllowOverride None
    Require all denied
</Directory>

<VirtualHost *:80>
    ServerName dav.example.com
    Redirect permanent / https://dav.example.com/
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost ip_address:443>
        ServerAdmin webmaster@example.com
        ServerName dav.example.com:443
        DocumentRoot /var/www/dav.example.com/html/
        ErrorLog /var/www/dav.example.com/logs/error.log
        CustomLog /var/www/dav.example.com/logs/access.log combined

        RewriteEngine On
        RewriteRule /.well-known/carddav /dav.php [R,L]
        RewriteRule /.well-known/caldav /dav.php [R,L]

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile   /etc/letsencrypt/live/dav.example.com/fullchain.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/dav.example.com/privkey.pem

        <Directory "/var/www/dav.example.com/html">
            Options None
            Options +FollowSymlinks
            AllowOverride All
        </Directory>

        <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
                SSLOptions +StdEnvVars
        </FilesMatch>
        <Directory /usr/lib/cgi-bin>
                SSLOptions +StdEnvVars
        </Directory>

        BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
                nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
                downgrade-1.0 force-response-1.0
        # MSIE 7 and newer should be able to use keepalive
        BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown

        <IfModule mod_fastcgi.c>
            AddType application/x-httpd-fastphp5 .php
            Action application/x-httpd-fastphp5 /php5-fcgi
            Alias /php5-fcgi /usr/lib/cgi-bin/php5-fcgi_dav.example.com
            FastCgiExternalServer /usr/lib/cgi-bin/php5-fcgi_dav.example.com -socket /var/run/php5-fpm_dav.example.com.sock -pass-header Authorization
         </IfModule>
    </VirtualHost>
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

Uruchommy teraz potrzebne moduły apache oraz zresetujmy go by uruchomić vhost:

a2enmod rewrite
a2ensite dav.example.com
service apache2 restart

Nadajny uprawnienia dla katalogu (w zależności jaki użytkownik uruchamia apache np. www-data):

chown www-data:www-data -R /var/www/dav.example.com

Utwórzmy plik, który udostępni nam panel konfiguracyjny:

touch /var/www/dav.example.com/Specific/ENABLE_INSTALL

W zależności czy skonfigurowaliśmy vhost dla Apacha z lub bez SSL wchodzimy na stronę

http://dav.example.com
#lub
https://dav.example.com

Ustawmy wszystkie opcje według upodobań, w następnym kroku będziemy wybierać czy baza będzie znajdować sie w pliku sqlite, czy w mysql/mariadb.

 

I oto w ten sposób uruchomiliśmy platformę carddav, caldav dla własnych potrzeb.

 

Aktualizacja:

Osobiście zalecam aktualizację do nowszej wersji, która zanajduje sie na github-ie projektu.

Dla przykładu, na chwilę obecną najnowszą wersją jest 0.4.2

Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej bazy danych, z której korzysta baikal.

Pobieramy baikal do katalogu z zainstalowanym naszym baikal-em w wersji 0.2.7

wget https://github.com/fruux/Baikal/releases/download/0.4.2/baikal-0.4.2.zip

Rozpakowujemy archiwum

unzip baikal-0.4.2.zip

Ustawiamy odpowiedniego właściciela plików i przenosimy je bez katalogu ’Specific

Wejdźmy na panel administracyjny dav.example.com, a ukaże się nam napis np:

Upgrading Baïkal from version 0.2.7 to version 0.4.2

Po zalogowaniu nastąpi proces aktualizacji bazy i wszystko powinno zakończyć sie powodzeniem.

 

Różnicą między wersją 0.2.x a 0.4.x jest zmiana URL card.php i cal.php został zastąpiony dav.php, o ile stare linki będą działać bez większego problemu, o tyle będą one wygaszone z kolejnymi aktualizacjami, więc lepiej od razu używać dav.php w URL.

Dopełnieniem konfiguracji jest ustawienie odpowiednich rekordów DNS:

_caldavs._tcp.example.com. IN SRV 0 5 443 dav.example.com.
_carddavs._tcp.example.com. IN SRV 0 5 443 dav.example.com.

Dzięki nim programy obsługujące format Dav odnajdą serwer usługi.

 

Przykładowe konfiguracje:

Thunderbird:

#CalDav
https://dav.example.com/dav.php/calendars/__user__/default

 

Thunderbird + Cardbook

Add address book > Remote

Type: CardDav 
URL: https://dav.example.com/dav.php/addressbooks/__user__/default/

Username: user
Password: password

Validate > Next

 

Android + DavDroid:

Pre-emptive authentication: Off

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*