Pierwsze kroki z nowym serwerem

#zmieniamy hasło
passwd

#aktualizacja ubuntu/debian
apt-get update
apt-get upgrade

#intalacja najważniejszych pakietów ubuntu/debian
apt-get install sudo openssl openssh-server fail2ban sudo

#dodajmy użytkownika do logowania ssh (zastąp *user* swoją nazwą użytkownika)
adduser *user*

#kopiujemy politykę dla fail2ban
cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local

#edytujemy
vim /etc/fail2ban/jail.local

#dodajemy lub uzupełniamy plik o:
[ssh-ddos]
enabled = true

#resetujemy
/etc/init.d/fail2ban restart

#wyłączamy logowanie się dla root-a przez ssh
mkdir --parents /home/*user*/.ssh
chown *user*:*user* /home/*user*/.ssh/
sed -i -e 's/PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' '/etc/ssh/sshd_config'
/etc/init.d/ssh reload

#udostępniamy połączenie ssh tylko użytkownikom określonej grupy
addgroup --system "ssh-users"
command echo 'AllowGroups ssh-users' >> /etc/ssh/sshd_config
/etc/init.d/ssh reload
adduser *user* ssh-users

#generowanie kluczy dla sesji ssh
#na komputerze klienta (komputera, którym się łączysz do serwera)
ssh-keygen -t rsa -f /home/*user*/.ssh/id_rsa
ssh-copy-id -i "/home/*localuser*/.ssh/id_rsa.pub" *user*@server

#na serwerze
sed -i -e 's/^[#\t ]*PubkeyAuthentication[\t ]*.*$/PubkeyAuthentication yes/' '/etc/ssh/sshd_config'
/etc/init.d/ssh reload

#ustawiamy niestandardowe porty dla serwera ssh (np. port 1234 zamiast 22)
command sed -i -e "s/^[#\t ]*Port[\t ]*.*\$/Port 1234/" '/etc/ssh/sshd_config'
/etc/init.d/ssh reload

#uzupełniamy regułę fail2ban o nowy port
echo "
[ssh]
port = 1234" >> '/etc/fail2ban/jail.local'
/etc/init.d/fail2ban restart

#Samr korzyści :-)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*