GoGS wraz z Apachem

Musimy uruchomić odpowiednie moduły proxy dla apache:

a2enmod proxy
a2enmod proxy_http

Przykładowy plik konfiguracyjny vhosta apache2:

<Directory /var/www/git.example.com>
    AllowOverride None
    Require all denied
</Directory>

<VirtualHost *:80>
    ServerName git.example.com
    Redirect permanent / https://git.example.com/
</VirtualHost>


<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost IPADDRESS:443>
        ServerAdmin webmaster@example.com
        ServerName git.example.com:443
        SSLProxyEngine On
        ProxyPass / http://example.com:3000/
        ProxyPassReverse / http://example.com:3000/
        ErrorLog /var/www/example.com/error.log
        CustomLog /var/www/example.com/access.log combined
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile   /etc/ssl/certs/example.com.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/example.com.key
        <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
                SSLOptions +StdEnvVars
        </FilesMatch>
        <Directory /usr/lib/cgi-bin>
                SSLOptions +StdEnvVars
        </Directory>

        BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
                nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
                downgrade-1.0 force-response-1.0
        # MSIE 7 and newer should be able to use keepalive
        BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown
    </VirtualHost>
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

Upewnijmy się, że gogs jest uruchomiony i zrestartujmy apache

service apache2 restart

 

Zainstalujmy gogs jako usług i uruchommy ją:

cp /home/git/goes/scripts/systemd/gogs.service /etc/systemd/system/gogs.service
systemctl enable gogs.service
systemctl start gogs.service

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*