Nagios – Instalacja na Debian 9

Jeżeli potrzebujesz oprogramowania do monitorowania sieci, wspaniałym rozwiązaniem jest Nagios, poniżej krok po kroku jak go zainstalować:

1.Instalacja Apache2 + PHP (Pomiń, jeżeli już posiadasz):

apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.0 php7.0
# włącz cgi
a2enmod rewrite headers cgi
systemctl restart apache2

# ustaw poprawną strefę czasową in php
mcedit /etc/php/7.0/apache2/php.ini
# ustaw date.timezone zgodnie z http://php.net/manual/en/timezones.php
systemctl restart apache2

# info.php
echo '<?php phpinfo(); ?>' >/var/www/html/info.php

# otwórz preglądarkę i wejdź na apache_server_ip/info.php następnie sprawdź 'default timezone'

2.Instalacja Nagios core:

# przygotowanie do kompilacji:
apt-get install autoconf gcc libc6 make apache2-utils libgd-dev

# ściągnij źródło z https://www.nagios.org/downloads/nagios-core/
wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.3.4.tar.gz
tar xzf nagios-4.3.4.tar.gz
cd nagios-4.3.4/
./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled

# W rezultacie powinniśmy zobaczyć coś takiego:
*** Configuration summary for nagios 4.3.4 2017-08-24 ***:

 General Options:
 -------------------------
    Nagios executable: nagios
    Nagios user/group: nagios,nagios
    Command user/group: nagios,nagios
       Event Broker: yes
    Install ${prefix}: /usr/local/nagios
  Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
        Lock file: /run/nagios.lock
  Check result directory: ${prefix}/var/spool/checkresults
      Init directory: /etc/init.d
 Apache conf.d directory: /etc/apache2/sites-enabled
       Mail program: /usr/bin/mail
         Host OS: linux-gnu
     IOBroker Method: epoll

 Web Interface Options:
 ------------------------
         HTML URL: http://localhost/nagios/
         CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
 Traceroute (used by WAP): /usr/sbin/traceroute


Review the options above for accuracy. If they look okay,
type 'make all' to compile the main program and CGIs.

##################

# następnie uruchamiamy 'make' ;-)
make all

# Rezultat make powinien wyglądać tak:
Enjoy.

# stwórzmy użytkownika nagios
useradd nagios
# dodajmy go do grupy apacha (najczęściej www-data)
usermod -a -G nagios www-data

# na koniec 'przeprowadź instalację'
make install

# Na zakończenie zobaczymy:

/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/libexec
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/archives
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
chmod g+s /usr/local/nagios/var/spool/checkresults

*** Main program, CGIs and HTML files installed ***

You can continue with installing Nagios as follows (type 'make'
without any arguments for a list of all possible options):

 make install-init
   - This installs the init script in /etc/init.d

 make install-commandmode
   - This installs and configures permissions on the
    directory for holding the external command file

 make install-config
   - This installs sample config files in /usr/local/nagios/etc


##############

# stwórzmy init script
make install-init
# włączmy init script
systemctl enable nagios.service

# utwórzmy i ustawmy odpowiednie prawa dla komend:
make install-commandmode

# dodajmy przykładowy konfig, żeby Nagios wystartował:
make install-config

# dodajmy ustawienia nagiosa dla apacha:
make install-webconf

# stwórzmy konto administratora nagiosa
htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

# szybki restart apacha i odpalenie nagiosa:
systemctl restart apache2
systemctl start nagios

# otwórz przeglądarke i wejdź na: nagios_adres_ip/nagios/

3.Instalacja Nagios Plugins (potrzebne, nie ignoruj !)

# pre-require
apt-get install libmcrypt-dev make libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext libldap2-dev smbclient fping default-libmysqlclient-dev

# pobierz źródła z https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/releases
wget https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
tar zxvf release-2.2.1.tar.gz
cd nagios-plugins-release-2.2.1/
./tools/setup
./configure
make
make install

# wszystkie komendy zainstalują się tutaj: /usr/local/nagios/libexec/
ls /usr/local/nagios/libexec/

# zrestatujmy nagiosa, żeby wczytał wtyczki:
systemctl restart nagios.service

4.Włączanie SSL dla Nagios-a (i nie tylko)

# włącz moduł
a2enmod ssl
systemctl restart apache2

# przekieruj ruch http do ssl-a
mcedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
# do VirtualHost dodaj:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1

# po modyfikacji plik wygląd tak:
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

# włączmy plik konfiguracyjny, bez niego będziemy wiedzieć SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG error
a2ensite default-ssl.conf

# szybki restart apache
systemctl restart apache2.service

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*